Qué é APROPIGA

Qué é APROPIGA?

APROPIGA é a Asociación Profesional de Bombeiros e Bombeiras Forestais de Galicia, que reúne nun obxectivo común, os/as profesionais do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais de Galicia (SPDCIF).

Creada o 20 de agosto do ano 2004 ó amparo do Artigo 22 da Constitución Española, a Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, a Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación e demais lexislación aplicable, posúe un ámbito territorial e de actuación delimitado pola Comunidade Autónoma de Galicia.

Os principais fins da asociación son:

· O fomento e defensa dos intereses profesionais dos empregados públicos do SPDCIF.

· O desenvolvemento e promoción dos seus intereses sociais.

· O fomento da solidariedade, comunicación e relacións entre os Asociados, mediante a oportuna información e intercomunicación.

· A tarefa de velar polo prestixio dos membros asociados, e pola maior eficacia da súa función.

· A colaboración coas organizacións sindicais e a Administración Pública para os efectos de determinar as condicións máis axeitadas para a prestación dos seus servizos e na elaboración das disposicións que afecten a estes empregados públicos, a través da súa participación nas tarefas dos órganos correspondentes.

· A representación e defensa dos intereses profesionais dos seus membros ante a Administración Pública.

· A organización de cursos e conferencias, a edición de publicacións, individualmente ou en coedición con outras persoas ou entidades e, en xeral, a promoción e realización de calquera actividade que tenda á mellora da formación profesional dos seus membros.

· Promover o espírito de servizo á sociedade que implica o exercicio da función pública.

· Calquera outra función que redunde en beneficio dos seus afiliados e, en xeral, todos aqueles fins que acorde a Asemblea Xeral, dentro dos límites establecidos polas disposicións vixentes e polos estatutos da asociación.